Anne Branché als “Bet-ti-bo”

Rudolf Krziwanek :: Rollenporträt. Anne Branché als “Bet-ti-bo” in Der Mikado oder Ein Tag in Titipu, um 1890.
Rudolf Krziwanek :: Role portrait. Anne Branché as “Bet-ti-bo” in The Mikado or A Day in Titipu, ca. 1890.
src Theatermuseum Wien