The Nile and Pyramids, 1880

Adelphoi Zangaki (Brothers Zangaki)  :: Le Nil et les trois Pyramides, Egypte, 1880. | The Nile and the three Pyramids, Egypt, 1880. Albumen print. | src Catawiki